اس وی آر SVR

اس وی آر کنسانتره دنسیتیوم

Densitium Concentrate
 • حجم محتوا: 30 میلی لیتر
 • فرم محصول: کنستانتره
 • نام کشور سازنده: فرانسه
 • نوع محفظه: پمپی
 • جنسیت مصرف کننده: عمومی
حداقل تعداد قابل خرید این محصول 1 عدد می باشد
برچسب ها

مشخصات فنی اس وی آر کنسانتره دنسیتیوم

 • سایت شرکت
  www.labor-svr.com
 • جنسیت مصرف کننده
  عمومی
 • فرم محصول به لاتین
  Concentrate
 • روش مصرف
  :صبح و عصر روی پوست تمیز صورت، گردن و ناحیه دکلته استفاده شود.
 • کشور سازنده
  فرانسه
 • محدوده سنی قابل استفاده
  بدون محدودیت
 • نوع محصول
  پمپی
 • مقدار محتوی
  30 میلی لیتر
 • محل استفاده
  صورت و گردن
 • فرم محصول به فارسی
  کنسانتره
 • نام انگلیسی برند
  SVR
 • نام فارسی برند
  اس وی آر

نقد و بررسی اجمالی

 

توضیحات :لابراتوارهـای SVR ، سـری محصولات دنسـیتیوم را بـرای پوسـت بالـغ یـا mature (خصوصیـات پوسـت بالـغ: تحلیـل چربـی هـای زیـر پوسـت خصوصـا امـگا 6 ،چیـن و چـروک عمقـی، افتادگـی شـدید و از بیـن رفتـن فـرم اولیـه چهـره و...) طراحـی کـرده اسـت کـه حـاوی هیالورونیـک اسـید اولتـرا فرگمنـت بـا سـایز بسـیار ریـز بـوده و تاثیـر بسـزایی در پرکـردن چیـن و چـروک عمقـی پوسـت دارد. همچنیـن وجـود calcium-Bio در ایـن محصولات سـبب اسـتحکام و سـفتی پوسـت شـده و از افتادگـی آن جلوگیـری مـی کننـد.ترکیبـات اصلـی سـری محصولات دنسـیتیوم:acid hyaluronic fragmented-Ultra : هیالورونیـک اسـید نوعـی NMF یـا فاکتـور مرطـوب کننـده طبیعـی پوسـت مـی باشـد، مولکولی اسـت با قـدرت جـذب آب بالا، کـه مـی توانـد بـا بـه دام انداختـن آب داخل سـاختار شـبکه ای (مشـبک) خـود افزایش حجـم پیدا کـرده و بـا قرارگیری زیـر چیـن و چـروک هـا سـبب پـر شـدن آن هـا شـود و فـرم چهـره را بـه حالـت اولیـه اش برگردانـد. هیالورونیـک اسـید مولکولـی درشـت بـوده کـه قابلیـت نفـوذ داخـل پوسـت را نـدارد، بنابراین متخصصیـن برنـد SVR با اسـتفاده از تکنولـوژی ویـژه، آن را به فـرم اولترا فرگمنت یعنـی بسـیار ریـز بـا وزن ملکولـی پاییـن تبدیـل کـرده انـد تـا نفـوذ ایـن ترکیـب را تا عمقـی تریـن خطوط پوسـت نیـز افزایـش دهند.calcium-Bio: کلسـیم PCA بـا تقویـت اتصـالات بیـن سـلولی سـبب اسـتحکام، سـفتی و تقویـت سـد دفاعـی پوسـت شـده و شـل شـدگی و افتادگـی پوسـت را برطـرف مـی کنـد.

 

+ ادامه مطلب - بستن

ثبت نظر نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید