اس وی آر SVR

اس وی آر کرم لیفتینگ لیفتیان ریچ(پوست خیلی خشک)

Liftiane Cream Riche
 • حجم محتوا: 40 میلی لیتر
 • فرم محصول: کرم
 • نام کشور سازنده: فرانسه
 • نوع محفظه: تیوپی
 • جنسیت مصرف کننده: عمومی
حداقل تعداد قابل خرید این محصول 1 عدد می باشد

مشخصات فنی اس وی آر کرم لیفتینگ لیفتیان ریچ(پوست خیلی خشک)

 • سایت شرکت
  www.labor-svr.com
 • جنسیت مصرف کننده
  عمومی
 • فرم محصول به لاتین
  Cream
 • روش مصرف
  صبح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.
 • کشور سازنده
  فرانسه
 • محدوده سنی قابل استفاده
  بدون محدودیت
 • نوع محصول
  تیوپی
 • مقدار محتوی
  40 میلی لیتر
 • محل استفاده
  صورت
 • فرم محصول به فارسی
  کرم
 • نام انگلیسی برند
  SVR
 • نام فارسی برند
  اس وی آر

نقد و بررسی اجمالی

 

توضیحات :لابراتوارهای SVR ،سـری محصولات لیفتیـان را بـرای جوان سـازی و لیفتینگ پوسـت طراحی کرده اسـت کـه حاوی دو فـرم هیالورونیک اسـید بـا سـایزهای متوسـط (فیلـر) و درشـت (آبرسـان) بـوده و تاثیـر بسـزایی در پرکـردن سـریع چیـن و چـروک و سـفت شـدن پوسـت دارد. همچنیـن ترکیـب رسـوراترول خالـص PureResveratrol در ایـن محصولات دارای خاصیـت آنتـی اکسـیدان بسـیار قوی بـوده، با مهـار فرآینـد Glycation از شکسـته شـدن رشـته هـای کلاژن در پوسـت جلوگیـری مـی کنـد و سـبب تولیـد کلاژن جدیـد نـوع 1 و3 شـده و بـه ایـن ترتیـب سـبب اسـتحکام و سـفتی پوسـت مـی شـود. ترکیبات اصلـی سـری محصولات لیفتیان: Pure resveratrol: ترکیـب آنتـی اکسـیدان قـوی برگرفتـه از گیـاه هفـت بنـد ژاپنـی Japaneseknotweed که علاوه بر جلوگیـری از تخریب رشـته هـای کلاژن، سـبب تقویـت سـاخت کلاژن جدیـد نـوع 1 و 3 در پوسـت شـده و بـا علایم aging-Inflamm یـا پیـری محیطی ناشـی از آفتـاب، آلودگـی هـوا، رژیـم غذایـی نامناسـب و ... از طریـق فعالسـازی پروتئیـن هـای Sirtuin پروتئیـن هـای مسـئول جـوان سـازی پوسـت مبـارزه کـرده و بـه ایـن ترتیـب سـبب اسـتحکام و سـفتی پوسـت مـی شـود.Hyaluroni acid:‌ هیالورونیــک اســید در دو ســایز متوســط و درشــت کــه ســبب پــر کــردن چیــن و چــروک ســطحی و عمقــی و آبرسـانی ایـده ال بـه پوسـت شـده و لابه ای محافـظ را در سـطح پوسـت ایجـاد مـی نمایـد. هیالورونیک اسـید سـایز متوسـط بـا افزایش آزادسـازی Defensin-بتا هـا در پوسـت سـبب تقویـت سیسـتم دفـاع طبیعـی پوسـت شـده و همچنیـن بـا تحریک سـلول های فیبروبلاست، تولیـد کلاژن و الاستین را در پوسـت افزایـش مـی دهـد. بـه طـور کلـی هیالورونیـک اسـید هـر دو نوع پیـری محیطـی و فیزیولوژیـک ارثی را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد.Hydroxy proline: هیدروکسـی پرولیـن نوعـی اسـید آمینـه پیـش سـاز کلاژن بـوده، کـه اثـر اسـتحکام بخـش، لیفتینـگ و سـفت کننـده بـرای پوسـت دارد.

+ ادامه مطلب - بستن

ثبت نظر نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید