ژوان کیت مراقبت پوست رویال ژلی

Juwan Royal Jelly Kit
 • حجم محتوا: 50 میلی لیتر
 • فرم محصول: کرم
 • نام کشور سازنده: ایران
 • نوع محفظه: کاسه ای
 • جنسیت مصرف کننده: عمومی
 • تعداد در بسته: 2 عددی

مشخصات فنی ژوان کیت مراقبت پوست رویال ژلی

 • شماره پروانه بهداشتی
  3137259026473078 5209436926165008
 • جنسیت مصرف کننده
  عمومی
 • فرم محصول به لاتین
  Cream
 • کشور سازنده
  ایران
 • تعداد در بسته
  2
 • نوع محصول
  کاسه ای
 • مقدار محتوی
  50ml
 • محل استفاده
  صورت
 • فرم محصول به فارسی
  کرم
 • نام انگلیسی برند
  JUWAN
 • نام فارسی برند
  ژوان

نقد و بررسی اجمالی

ﺑﺮﻧﺪ ژوان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ژل روﯾﺎل و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎى ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﺟﻮان ﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺷﺎﻣﻞ یک ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ و یک ﮐﺮم ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ است که ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻮان ﺳﺎزی آن می باشد. ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﯿﺖ ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ ژوان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:

 اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ آن در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ژل روﯾﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزى
ژل روﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ژل روﯾﺎل اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﯾﻪ روزاﻧﻪ از ژل روﯾﺎل، او ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻗﺪرت ﺑﺎروری ﺑﺎﻻ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عوامل ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ژل روﯾﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﻓﺮادی ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ى ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﻧﮋﯾﺎل زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﮐﺪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ژن ﻫﺎ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ "اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ژل روﯾﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اﺳﯿﺪﻫﺎى آﻣﯿﻨﻪ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ،  و ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎى ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. 

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ژل روﯾﺎل زﻣﺎﻧﻰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ژل روﯾﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ. اﻧﮑﭙﺴـﻮﻟﻪ ﺳﺎزى ژل روﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺨـﺶ ﻓﻌﺎل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ژل روﯾﺎل، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ آن ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ عبارت است از:

ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اسید: اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
روﻏﻦ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ: دارای ﺧﻮاص ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی در ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ. ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ در رﻓﻊ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺿﺪ ﭼﺮوک و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ E، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6، اﻣﮕﺎ 3اﻣﮕﺎ و ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا: ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻃﺮاوت ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  
ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﮑﯽ و ﻧﯿﺰ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺼﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم: ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﻓﻊ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ دارد.
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ: دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﻰ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E: اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎن و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﭘﯿﺮى زودرس ﭘﻮﺳـﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﻰ اﮐﺴـﯿﺪان ﺿﺪ ﭘﯿﺮى ﭘﻮﺳـﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ: ﻓﻮم ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟـﯽ ژوان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ آراﯾﺶ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺣﺎوی ژل روﯾﺎل و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﻮم ﺷﺴﺸﻮی روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ: ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﻤﻘﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺮی زودرس ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮاص ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﻰ ﮐﻪ دارد، ﯾﮏ رژﯾﻢ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ:  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﯿﺮﮔﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺳﺎزی رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﭘﻮﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼژن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﭼﺮوکﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﭼﺮوک اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺮف، آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎﻓﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن رﻧﮓ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.  

ثبت نظر نظر خود را در مورد محصول مطرح نمایید