پودوفیلین و سرمادرمانی در درمان زگیل تناسلی

 زگیل تناسلی یکی از بیماریهای شایع منتقله از راه جنسی است که توسط ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود. پودوفیلین عصاره گیاهی است که از دیر باز در درمان زگیل تناسلی مورد استفاده قرارمی گرفته است. این دارو خاصیت جلوگیری کننده از تقسیمات سلولی (آنتی میتوتیک) داشته و اثر مستقیمی بر سلولهای اپی تلیال دارد. از طرفی نیتروژن مایع که ماده ای است که بطور وسیع در سرما درمانی (کرایوتراپی) استفاده می شود، موجب مرگ سلولی، ایجاد کریستالهای مایع در داخل سلول و آسیب اجزای آن می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر بخشی محصول پودوفیلین با سرما درمانی با نیتروژن مایع در درمان زگیل های تناسلی انجام شده است.

نویسندگان

  • پوران لایق
  • فخرالزمان پزشک پور
  • پریسا امام قلی تبار 
  • محمدتقی شاکری 


زگیل تناسلی یکی از بیماریهای شایع منتقله از راه جنسی است که توسط ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود. پودوفیلین عصاره گیاهی است که از دیر باز در درمان زگیل تناسلی مورد استفاده قرارمی گرفته است. این دارو خاصیت جلوگیری کننده از تقسیمات سلولی (آنتی میتوتیک) داشته و اثر مستقیمی بر سلولهای اپی تلیال دارد. از طرفی نیتروژن مایع که ماده ای است که بطور وسیع در سرما درمانی (کرایوتراپی) استفاده می شود، موجب مرگ سلولی، ایجاد کریستالهای مایع در داخل سلول و آسیب اجزای آن می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر بخشی محصول پودوفیلین با سرما درمانی با نیتروژن مایع دردرمان زگیل های تناسلی انجام شده است.

طبق نتایج به دست آمده محصول پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی موثر بوده و عوارض واحتمال عود کمتری نسبت به کرایوتراپی با نیتروژن مایع دارد.

دانلود فایل

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)